sei_logo_PMS

Artikel om SciMind AB

X-jobb - för individuella projektarbeten i skolan

Digitalt stöd för gymnasiearbetet enligt Skolverkets riktlinjer
 • Strukturera elevens lärprocess med tydlig tid- och aktivitetsplan
 • Uppföljning av delmål, automatiska påminnelser och översikter
 • Följ alla elevers progression enkelt, snabbt och överskådligt
 • Kommunicera och dela resurser flexibelt
 • Transparenta kriterier för måluppfyllelse och dokumentation av lärandet
 • Checklistor för självvärdering och lärares bedömning i olika faser 
 • Dynamiskt stöd för kamratrespons-processen
 • Integration med kursplattform, språkverktyg och plagiatkontrollsystem
 • Arbeta via dator eller mobiltelefon
 • Effektivisera och strukturera handledning vid praktikplacering
 • Betygsunderlag genom processutvärdering
 • Digital implementering av Skolverkets kriterier för formativ uppföljning och kamratrespons. Snabb och rättvist hantering för varje enskild elev. 
 • Effektivt stöd för sambedömning, flera lärare som samarbetar om bedömning eller betygssättning för att bedöma elevers prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen.

VI ERBJUDER TRE SYSTEM

Handledningsystem för individuella arbeten, gymnasiearbetet, examensarbeten, specialarbeten, praktikhandledning etc för skola, gymnasium och vuxenutbildning. Systemet möjliggör både process-examinering och summativ examination. Lärprocessen struktureras med transparenta kriterier och milstolpar. Tydliga översikter om mål och progression är tillgängliga för eleven, läraren och skolledningen. Implementerade funktioner för sambedömning av kamratrespons enligt Skolverkets kriterier för formativ uppföljning. Snabb och rättvist hantering för varje enskild elev.

Systemen finns på engelska och svenska. 

Handledningsystem för kandidat, master och doktorandarbeten.  Handledningssystemen ger eleven/studenten stöd för själv-drivet lärande, lärare/handledare sparar tid, får överblick och kan koncentrera sig på det kreativa och unika i varje projekt. 

Skolan/högskolans ledning kan effektivt administrera och följa upp hela processen från start till betygssättning. Systemet möjliggör skalbarhet av individuella och unika projekt genom en strukturerad pedagogisk process. 
Kvalitet och antalet genomförda examensarbeten ökas avsevärt med SciPro enligt studier. 

Systemen finns på engelska och svenska. 

En Idébank online för att skapa, hitta och delta i projekt kopplade till hållbarhetsmålen. Idébanken kan användas separat eller kopplat till handledningssystemet SciPro. 

Idéer är utgångspunkten för projekt; individuella eller gemensamma, hållbarhetsmålen utgör det övergripande ramverket. Systemet skapar en community för en klass, skola/högskola eller flera skolor/högskolor där man kan samarbeta och dela resurser samt matcha handledare med elever/studenter eller matcha projektgrupper. 

Systemet finns på engelska och svenska

Se mer information om syftet: https://localideabank.com/

OM OSS

SciMind AB är ett spin off företag från Stockholms universitet. Handledningssystemet SciPro ökade genomförandet av examensarbeten med 944% samtidigt som kvaliteten ökade avsevärt.

Detta system har nu utvecklats vidare och är tillgängligt för skolor och högskolor på svenska och engelska. Projekthanteringssystemet är kopplat till en Idébank som även kan användas separat för idégenerering. 

Idéer och projekt faciliteras på skolnivå, gymnasienivå och högskolenivå med hjälp av en pedagogisk process som implementeras med IT för att maximera frihet för elever/studenter, lärare och administratörer. Frihet att lära och undervisa flexibelt och kreativt samtidigt som kontrollmekanismer för kvalitet löper genom hela processen.

KONTAKTA OSS

  Top